മൈ സ്റ്റോറി തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ ഇന്ന് കൂടെ ക്ക് വേണ്ടി കയ്യടിക്കുന്നു !! റോഷ്നി ദിനകർ

മൈ സ്റ്റോറി തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ ഇന്ന് കൂടെ ക്ക് വേണ്ടി കയ്യടിക്കുന്നൂ .. വീണ്ടും വിമർശനങ്ങളും ആയി റോഷ്നി ദിനകർ
12 കോടി ബഡ്ജറ്റ് തുടങ്ങിയ ചിത്രം 18 കോടി മുതൽ മുടക്ക് ആക്കാൻ കാരണം പ്രിഥ്വി രാജ് ആണെന്നും റോഷ്നി വ്യക്തമാക്കി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *